ekobiom.pl Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Nadzór przyrodniczy i kompensacja przyrodnicza

 

Nadzór przyrodniczy prowadzony jest zarówno w czasie realizacji jak i eksploatacji (użytkowania) inwestycji. Polega na stałym lub okresowym monitoringu terenu inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania danego obiektu pod względem wymagań z zakresu ochrony przyrody.

Wymagany i zalecany jest przy wielu inwestycjach np.:

- budowa i użytkowanie dróg (np. prawidłowe funkcjonowanie przejść dla zwierząt i obiektów retencyjnych dróg, minimalizowanie śmiertelności zwierząt na placu budowy, nadzór placu budowy, zbiorniki kompensacyjne – ostoje zastępcze)

- budowa i użytkowanie obiektów melioracyjnych (np. rowy, zbiorniki ppoż)

- funkcjonowanie kopalni odkrywkowych (w szczególności przy eksploatacji kopaliny spod wody, gdzie zawodnione wyrobisko może stanowić miejsce rozrodu gatunków chronionych) oraz ich likwidacja z rekultywacją wyrobiska zgodnie z wymogiem stworzenia dogodnych warunków siedliskowych roślin i zwierząt.

Na skutek zaostrzających się przepisów, zwłaszcza wynikających z prawa unijnego, zwraca się coraz większą uwagę na ochronę środowiska przyrodniczego. W związku z tym nadzór przyrodniczy wydaje się być niezbędnym narzędziem pozwalającym na pełne i rzetelne spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz nałożonych obowiązków przez organy administracji publicznej np. w decyzji środowiskowej.

W praktyce nadzór przyrodniczy służy celom ochrony przyrody, głównie ochrony gatunkowej – pozwala uniknąć wystąpienia szkód w środowisku. Najczęściej wymaganymi rodzajami nadzoru przyrodniczego jest nadzór herpetologiczny (specjalista herpetolog) placu budowy lub nadzór ornitologiczny (specjalista ornitolog) przy termomodernizacjach budynków.

W przypadku, gdy w czasie prowadzenia inwestycji, ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa lub w sytuacji wystąpienia szkody w środowisku, niezbędne może okazać się przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej adekwatnej do powstałych strat w środowisku.

Przykładem działań kompensujących negatywne oddziaływanie inwestycji drogowej (wycinka drzew) mogą być nasadzenia zamienne oraz montowanie budek dla ptaków. Innym przykładem takich działań jest budowa zbiorników wodnych jako kompensacja utraty siedliska na skutek melioracji terenu lub w wyniku zajęcia obszaru pod inwestycję wielkopowierzchniową, np. kopalnię odkrywkową. Kompensacja przyrodnicza jest w szczególności wymagana przy realizacji inwestycji na obszarach Natura 2000, co wynika z art. 34 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

 

"Oczyszczanie z płazów" zbiorników wodnych przeznaczonych do zasypania do jedno z głównych zadań nadzoru przyrodniczego - herpetologicznego

 

Wygrodzenia zabezpieczające plac budowy przed przedostawaniem się na teren robót drobnych zwierząt

 

Skrzek żaby trawnej wyciągnięty z rowu, na 1 dzień przed jego przebudową

 

Siatka zapobiegająca rozjeżdżaniu płazów na drogach

 

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza