ekobiom.pl Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Doświadczenie

 

Nadzór przyrodniczy, m.in.:

 • „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska-Zgierz od km 56,773 do km 66,664 LK nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 LK nr 16 w ramach projektu pn.: ”Prace na liniach kolejowych nr 15,16 na odcinku Łódź Kaliska-Zgierz-Kutno”,

 • „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków-Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: ”Prace na liniach kolejowych nr 15,16 na odcinku Łódź Kaliska-Zgierz-Kutno”,

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek – Żytno,

 • „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku”,

 • Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola,

 • Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno odcinek Żychlin – Barłogi w ramach projektu pn.: ”Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz,

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku Chruślin - Brzozów, Nr Budowy 7141.LD0021 ,

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 od km 57+900 do km 58+950 w ramach zadania
  – Budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta,

 • „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”,

 • „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”,

 • Remont budowli piętrzącej – Jaz Zygmuntów na rzece Ner,

 • Jaz "Bałdrzychów", Remont budowli hydrotechnicznych oraz mostu na rzece Ner, pow. Poddębicki,

 • Regnów - zbiornik małej retencji, gm. Regnów, pow. rawski,

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice,

 • Dolina Warty VI - przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego, odcinek w km 15+315 - 16+755 gm. Warta, pow. sieradzki,

 • Góra Bałdrzychowska - zbiornik małej retencji gm. Poddębice, pow. poddębicki,

 • Przeniesienie gniazda bociana białego Ciconia ciconia w ramach przebudowy ulicy Głównej w Kleszczowie,

 • Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy,

 • Budowa "Dworzec Nowa Łódź Fabryczna" w Łodzi,

 • Budowa "Trasa Górna" w Łodzi,

 • Oczyszczanie zbiornika Przędzalniana na rzece Jasień w Łodzi z namułów i odpadów,

 • Prace konserwacyjne związane z niszczeniem siedlisk, będących obszarem rozrodu i wychowu młodych ptaków, w stropodachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Wschód" w Łodzi,

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofi w Ostródzie.

Nadzór przyrodniczy, jako podwykonawca nadzoru, m. in.:

 • rozbudowa DK 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 (odcinek Mszczonów-Przeszkoda
  oraz Przeszkoda-Paszków) w woj. mazowieckim,

 • budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Chęciny-Jędrzejów w woj. świętokrzyskim,

 • budowa drogi ekspresowej S-8 (odcinek 2, 4 i 8) w woj. łódzkim,

 • budowa autostrady A1 (odcinek Stryków-Tuszyn) w woj. łódzkim.

Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze, m.in.:

 • Monitoring za 2018r. stanu zachowania populacji płazów i gadów dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Wieluń (Walichnowy) – węzeł Łódź Południe (Wrocław) (A1) w zakresie wykorzystania przez płazy i gady siedlisk zastępczych i odtworzonych zbiorników oraz stanu i funkcjonowania populacji płazów i gadów występujących w rejonie zrealizowanej inwestycji,

 • Ekspertyza przyrodnicza terenu stacji narciarskiej Nosal w Zakopanem, inwentaryzacja fauny, flory oraz siedlisk przyrodniczych wraz z analizą uzyskanych wyników,

 • Sporządzenie dokumentacji Przyrodniczo-Siedliskowej na potrzeby Działania Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego PROW 2014-2023 realizowanego w zakresie wariantów siedliskowych 4.1./5.1-4.6./5.6. pakietów 4. i 5. w latach 2018-2023, na części działek ewidencyjnych o nr: (…..), dla Świętokrzyski Park Narodowy,

 • Wykonanie inwentaryzacji zwierząt, grzybów, roślin i siedlisk przyrodniczych wraz z opinią
  na terenie siedliska przyrodniczego 6430-3 oraz 6510-1 na terenie przylegającym do DP
  nr 1500E (ul. Główna) w Kleszczowie,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego
  na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz w Grudziądzu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjny Transport Publiczny”,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie grup: grzyby, bezkręgowce oraz ssaki,
  dla zadania pn.: Budowa zbiornika wodnego w Łasku,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Budowa gminnej sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN350 … w Karolewie.”, gm. Kleszczów,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Budowa stacji bazowej o wysokości
  do 55m, telefonii komórkowej w miejscowości Ldzań, gmina Dobroń”,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
  Nr 485 na odcinku Pabianice - Dłutów”,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
  Nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”,

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w części obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło PLH040007 położonej w województwie wielkopolskim,

 • Wykonanie inwentaryzacji żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014,

 • Badania monitoringowe w roku 2015 populacji płazów, przejść i przepustów dla zwierząt
  oraz obszarów Natura 2000 na autostradzie A1 od km 244+300 do km 291+000 …
  wraz z właściwą dokumentacją,

 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej populacji ptaków na terenie Parku im. St. Staszica
  w Łodzi,

 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przedsięwzięcia pn. "Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michowice gm. Głuchów",

 • "Badania monitoringowe sprawdzające skuteczność zastosowanych środków ostrożności i efektywności (drożności) korytarzy ekologicznych w latach 2014 - 2015. Monitoring dolin cieków będących dopływami Rawki, w sąsiedztwie przecięcia się drogi S8 i poszczególnych cieków w zakresie gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej ze względu na konieczność uniknięcia negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 "Dolina Rawki" oraz zachowania korzystnego stanu ochrony oraz integralności obszaru (Zadanie I)" (podwykonawca - płazy),

 • Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby przedsięwzięcia pn. "Dolina warty X - przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Warty w km 4+250 - 10+010 ..., gm. Sieradz, pow. sieradzki",

 • "Badania monitoringowe w 2013 roku populacji płazów, przejść, przepustów dla zwierząt oraz obszarów Natura 2000 na autostradzie A1 od km 244+300 do km 291+000" (podwykonawca),

 • Monitoring ornitologiczny dla farm wiatrowych i farm słonecznych (OOŚ), łącznie 12 projektów,

 • Inwentaryzacje botaniczne (m.in. wrzosowiska w Poleskim Parku Narodowym, drzewa w pasach drogowych miasta Łodzi),

 • Waloryzacja herpetofauny (m.in. płazy w gminie Zgierz, woj. łódzkie),

 • Liczenia ptaków (m.in. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych),

 • Badania ichtiofauny (m.in. ryby rzeki Bug i jej dopływów),

 • Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 (ekspert ornitolog).

Opinie, inwentaryzacje ornitologiczne przy termomodernizacjach budynków, wraz z opracowaniem działań kompensujących i minimalizujących negatywne oddziaływania planowanych prac na ptaki, m. in.:

 • budynków KPP w Łęczycy, KPP w Wieluniu, KP w Szczercowie, KP w Ruścu, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

 • budynków mieszkalnych (190 obiektów) należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Wschód" w Łodzi,

 • budynku Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ostródzie,

 • budynków ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie,

 • budynków Wspólnoty Mieszkaniowej "Bolkowo" w Łodzi,

 • budynków Państwowej Straży Pożarnej w Morągu.

 

Wykształcenie: mgr Ochrony Środowiska, specjalność Konserwatorska Ochrona Przyrody, specjalizacja Ekologia Zwierząt - Uniwersytet Łódzki

Przebyte kursy, szkolenia (m.in. "Ochrona płazów przy inwestycjach drogowych w fazach planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji", "Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych", "Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział obywateli w decyzjach wpływających na jego stan", "Rok 2015 - najwyższy czas zadbać o wody", "Warsztaty Torfowiskowe Klubu Przyrodników")

 

 

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000li

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza