ekobiom.pl  |  Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Ekspertyzy botaniczne, siedliskowe, fitosocjologiczne

 

Każda inwestycja realizowana poza obszarami zurbanizowanymi ingeruje w siedliska przyrodnicze. Zawsze jest to ingerencja w szatę roślinną danego obszaru oraz bezpośrednie oddziaływanie na gatunki roślin (wycinka, zdjęcie darni).

Często lokuje się przedsięwzięcia na polach uprawnych i na tzw. nieużytkach, gdyż panuje przekonanie, iż są to zbiorowiska mniej cenne, niepotrzebne. Tymczasem siedliska takie mogą być rezerwuarem cennych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Niektóre gatunki roślin, potocznie nazywane "chwastami" należą do taksonów zagrożonych wyginięciem (kąkol polny, miłek letni). Między innymi stąd wynika wymóg przeprowadzania inwentaryzacji siedliskowych (ekspertyz florystycznych, botanicznych, fitosocjologicznych) na działkach przeznaczonych pod inwestycję oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Obecnie organy ochrony środowiska (gminy, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) wymagają pełnej inwentaryzacji siedliskowej. W przypadku niektórych inwestycji (kopalnie kruszyw, osiedla domów, farmy słoneczne) najlepszym rozwiązaniem, skracającym czas wydania decyzji – oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji siedliskowej (botanicznej, fitosocjologicznej, faunistycznej) już na etapie karty informacyjnej. Ekspertyza taka powinna zawierać wyniki inwentaryzacji faunistycznej, florystycznej i siedliskowej oraz określać wpływ planowanej inwestycji na faunę, florę oraz siedliska przyrodnicze znajdujące się na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w tym analizę dendrologiczną, ornitologiczną, entomologiczną drzew i krzewów przewidzianych do wycinki. Dokładne rozpoznanie siedliska i wykrycie obecności chronionych gatunków roślin przez eksperta botanika już na wczesnym etapie procedury OOŚ, znacznie przyspiesza realizację inwestycji.

 

Pełne ekspertyzy siedliskowe wymagane są szczególnie przy inwestycjach wielkopowierzchniowych, takich jak kopalnie odkrywkowe, wielkopowierzchniowe zakłady produkcyjne, hale, magazyny, składy, czy farmy słoneczne - fotowoltaika, a także obiekty liniowe, np. przebudowa wałów przeciwpowodziowych, budowa dróg, linii kolejowych, realizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Najlepszym terminem na przeprowadzanie inwentaryzacji siedliskowych jest okres od kwietnia do września - w zależności od rodzaju siedliska i charakteru inwestycji.

 

Fragment mapy z wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk

 

Niepozorny ciek wodny, będący siedliskiem wielu gatunków zwierząt

 

Łan "chwastów" (mak, chaber) w uprawie zbóż

 

Kocanki piaskowe na nieużytku

 

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza