ekobiom.pl  |  Kontakt  |  Mapa strony     

 

   AktualnościOfertaDoświadczenie  Kontakt

   ekspertyzy ornitologiczne  |  ekspertyzy herpetologiczne  |  ekspertyzy botaniczne  |  nadzór przyrodniczy  |  inne

 

Ekspertyzy herpetologiczne

 

Wszystkie płazy i gady krajowe objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Ochrona herpetofauny, a zwłaszcza płazów, sprowadza się głównie do ochrony siedlisk ich bytowania, tj. miejsc rozrodu, miejsc zimowania i szlaków migracyjnych.

Coraz więcej organów administracji publicznej, przed wydaniem decyzji środowiskowej, wymaga od inwestorów przedłożenia ekspertyzy herpetologicznej zawierającej ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na płazy i gady oraz zobowiązanie inwestora to prowadzenia monitoringu herpetologicznego w czasie realizacji i funkcjonowania inwestycji. Narzędziem umożliwiającym taki monitoring jest nadzór przyrodniczy – herpetologiczny.

 Ekspertyzy herpetologiczne (nadzór herpetologiczny) wskazane są przy realizacji takich inwestycji jak:

- budowa i przebudowa dróg

- budowa i eksploatacja odkrywkowych kopalni (np. żwirownie)

- budowa zbiorników wodnych

- lokalizacja wielkopowierzchniowych inwestycji

- budowa domów jednorodzinnych i osiedli na terenach leśnych, podmokłych, w dolinach rzek.

 

W najlepszych warunkach, przedrealizacyjna ekspertyza herpetologiczna powinna trwać rok. Często organom wydającym decyzję środowiskową wystarczy raport uwzględniający jedynie okres rozrodu i dyspersji płazów i gadów (marzec-sierpień). W przypadku oceny potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na herpetofaunę konieczne jest wykonanie badań w okresie:

- marzec-czerwiec, gdy inwestycja w sposób bezpośredni może oddziaływać na płazy i gady, niszcząc miejsca rozrodu i gniazda (np. przygotowywanie terenu pod zabudowę - zasypanie stawu, deniwelacja terenu)

- marzec oraz sierpień/wrzesień, gdy inwestycja koliduje ze szlakami migracyjnymi płazów (np. budowa dróg).

 

Do zadań specjalisty herpetologa należeć może również nadzór herpetologiczny, tj. opiniowanie projektów przejść dla małych zwierząt i projektów zbiorników kompensacyjnych oraz kontrola pułapek i ogrodzeń zapobiegających wchodzeniu płazów i gadów na teren inwestycji (np. kopalni odkrywkowej, budowy drogi czy nadzór placu budowy).

 

Traszki grzebieniaste

 

 

Odkrywkowe kopalnie mogą bardzo szybko stać się miejscem rozrodu płazów (fot. A.Gapys).

 

Do zadań herpetologa należy również kontrola funkcjonowania przejść dla płazów

 

 

 

 

   all rights reserved © 2011 |  website made by nawrotek@toya.net.pl    

analizy ornitologiczne  |  analizy herpetologiczne  ekspertyzy botaniczne  nadzór przyrodniczy  |  ekspertyzy przyrodnicze  |  inne   RDOŚ  |  GDOŚ  |  Natura 2000

 ocena oddziaływania na środowisko  |  raport oos | decyzja środowiskowa  |  ekspert ornitolog  |  ekspert botanik  awifauna  |  ptaki w budynkach  |  płazy  |  gady  |  roślinność 

ekspertyzy przyrodnicze łódź | ekspertyzy ornitologiczne łódź | ekspertyzy herpetologiczne łódź | nadzór przyrodniczy | kompensacja przyrodnicza